SEASLAG

Desenvolupament de nous materials per a estructures de regeneració marina a partir de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària

Desenvolupament de nous materials per a estructures de regeneració marina a partir de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària

Finançat

ACCIÓ (agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Empresa i Treball

Introducció

El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa des de fa dècades polítiques de suport a la indústria i l’empresa, nucli central de l’economia i element generador de riquesa i ocupació.

L’avanç tecnològic és clau per a oferir solucions que repercuteixin positivament sobre les empreses i sobre el conjunt de la societat. De fet, la tecnologia i la innovació són un motor de recuperació econòmica i un vector de competitivitat, juntament amb la internacionalització, que és necessari potenciar per a donar resposta als reptes del teixit productiu de Catalunya.

En aquest context s’impulsa a través de ACCIÓ (agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament d’Empresa i Treball), aquesta línia d’ajudes, que té per objecte la subvenció a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental liderats per una empresa catalana, que tinguin per objecte el progrés de la tecnologia actualment disponible.

Descripció del Projecte

La disminució de la biodiversitat a nivell mundial en mars i oceans es deu principalment a la conversió dels hàbitats marins en entorns hostils per a la flora i fauna marina a causa de l’augment en l’activitat costanera i el trànsit marítim, així com la contaminació deguda a l’abocament de residus en les aigües. La pèrdua de biodiversitat marina suposa un greu impacte pel medi ambient i la societat ja que té conseqüències sobre la generació d’oxigen, la descarbonització, l’equilibri de les xarxes tròfiques i alimentàries així com en la resiliència dels organismes marins per a fer front al canvi climàtic.

Aquest projecte presenta una solució enfocada a una economia sostenible i circular que fomenta el desenvolupament social i econòmic respectuós amb el medi ambient

i promou la conservació dels recursos naturals.

Concretament, el projecte SEASLAG proposa la recerca i desenvolupament d’un nou material sostenible per a la creació d’estructures de regeneració marina que permetin el creixement de la biodiversitat marina. Per a això, s’estudiarà la revaloració de subproductes obtinguts en la indústria amb l’objectiu de maximitzar la capacitat de bioregeneración i fomentar l’economia circular.
Actualment, les solucions desenvolupades per a la regeneració marina es basen en la construcció d’esculls artificials utilitzant matèries primeres com són el formigó, l’acer o els derivats del polipropilè, donant lloc a unes estructures resistents aptes per al creixement de la vida marina. Malgrat tractar-se de solucions altament eficients, la construcció d’aquestes estructures comporta l’esgotament de recursos naturals. Per això, la principal innovació diferencial que presenta el projecte SEASLAG consisteix en la incorporació i valorització de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària per a la construcció d’aquesta mena d’estructures marines utilitzant tècniques d’impressió 3D. D’aquesta manera, no sols es reduirà el nombre de matèries primeres d’origen natural utilitzades per a la seva fabricació, sinó que es posarà en valor materials que actualment no tenen una segona vida i que es destinen a abocadors amb el corresponent impacte en el medi ambient.